عمومی

چرا از یک سیستم می‌توان مدل‌های متفاوتی ایجاد کرد؟

چرا مدل‌های متفاوتی از یک سیستم می‌تواند وجود داشته باشد؟ می‌دانیم که هر گونه بازنمایی از یک سیستم، ضرورتاً نوعی ساده‌سازی محسوب می‌شود. پرسش بنیادی این نیست که آیا این بازنمایی‌ها (مثلاً مدل موارد کاربرد یک سیستم) درست یا غلط هستند، بلکه این است که آیا جنبه‌های اساسی یک موقعیت در رابطه با یک هدفادامه »چرا از یک سیستم می‌توان مدل‌های متفاوتی ایجاد کرد؟